» Doporučení a stanoviska » Doporučení k očkování dětí ve...
16. 7. 2021

Doporučení k očkování dětí ve věku 12-15 let a adolescentů proti nemoci covid-19

Stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP), České pediatrické společnosti ČLS JEP, Odborné společnosti praktických dětských lékařů ČLS JEP a Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost ČR.

Očkovací látka Comirnaty společností Pfizer / BioNTech je schválena pro děti od 12 let Evropskou lékovou agenturou (EMA). Schválena je také v USA, Kanadě, Izraeli a Spojeném království.

A) Riziko nemoci covid-19 pro děti

Přímé dopady na zdraví dětí
Riziko závažných komplikací a úmrtí na nemoc covid-19 je pro děti řádově nižší než pro dospělé. covid-19 probíhá u většiny dětí mírně nebo i bez příznaků. U malé části dětí může být ale průběh komplikovaný, s nutností léčby v nemocnici včetně potřeby intenzivní péče a vzácně končí i úmrtím. Kromě akutního onemocnění způsobuje u dětí onemocnění covid-19 dlouhodobé potíže označované jako “long covid” a multisystémové zánětlivé onemocnění (MIS-C, multisystem inflammatory syndrome of children nebo PIMS-TS, paediatric inflammatory multisystem syndrome temporally associated with SARS-CoV-2).

Ke dni 3. 7. 2021 bylo v České republice dokumentováno téměř 180 tisíc případů nemoci covid-19 u dětí mladších než 15 let (10,8 % ze všech). V České republice zemřelo na nemoc covid-19 do současné doby 6 dětí ve věku 0-17 let (0, 4, 8, 11, 16 a 17 let věku). K těmto úmrtím došlo v době přísných protiepidemických opatření významně omezujících mezilidský přenos respiračních mikroorganismů. Ve stejném období ostatní dětská infekční onemocnění v důsledku významného omezení kontaktů téměř vymizela. V období od začátku pandemie do konce května 2021 byla nemoc covid-19 téměř jedinou vakcínami preventabilní příčinou dětských úmrtí z důvodu infekčního a vakcínami preventabilního onemocnění.

V České republice bylo hospitalizováno více než tisíc dětí s nemocí covid-19, z nich více než sto vyžadovalo léčbu kyslíkem a asi dvacet vyžadovalo umělou plicní ventilaci. Tato čísla jsou srovnatelná s publikovanými daty CDC (Centers for Disease Control and Prevention), kde počet dětí vyžadujících hospitalizaci pro onemocnění covid-19 se pohybuje mezi 0,1-1,9 %. Lze předpokládat, že bez protiepidemických opatření by počet vážně nemocných dětí i úmrtí byl podstatně vyšší.

Pro posouzení závažnosti přímých zdravotních dopadů na děti je možné využít srovnání s chřipkou. Ve Spojených státech amerických (USA) byla chřipka před pandemií nejčastější vakcínou preventabilní příčinou dětských úmrtí. V posledních 3 letech před pandemií se počet dětských úmrtí pohyboval mezi jedním a dvěma sty za sezónu. K nejvyššímu počtu 336 úmrtí dětí do 18 let došlo při pandemii virem chřipky typu H1N1 v sezóně 2009/2010. V sezóně 2020/21 došlo z důvodu chřipky v USA k jedinému úmrtí. Protiepidemická opatření snížila počet dětských úmrtí o 2 řády. Od začátku pandemie zemřelo v USA z důvodu nemoci covid-19 skoro 500 dětí.

U malé části dětí  dochází po nemoci covid-19 k tzv. multisystémovému zánětlivému onemocnění dětí (MIS-C či PIMS-TS). Většina dětí s tímto syndromem vyžaduje intenzivní péči a 1-2 % umírá. V České republice je dokumentováno 201 případů PIMS-TS, tato statistika pokrývá celou Českou republiku od října 2020 do června 2021 a byla verifikována dvěma nezávislými metodami. Nebylo dokumentováno žádné úmrtí dítěte na PIMS-TS a je tedy pravděpodobné, že skutečně k žádnému úmrtí nedošlo. Bez ohledu na tuto příznivou zprávu je PIMS-TS u každého nemocného život ohrožujícím onemocněním. Nulová mortalita, která nebyla zaznamenána v jiných zemích se známými údaji, je zřejmě do značné míry důsledkem dobře nastaveného systému primární i nemocniční pediatrické péče v ČR.

Podle epidemiologických dat je zřejmé, že riziko rozvoje PIMS-TS po prokázané expozici coronaviru SARS-CoV-2 je cca 1 : 1000. Nezáleží přitom na závažnosti klinického průběhu covid-19, v řadě případů se jednalo o asymptomatický průběh s pozitivním PCR testem nebo pozitivním nálezem protilátek.

Nepřímé vlivy pandemie na zdraví dětí
Opatření ke zvládnutí epidemie, např. lockdown, uzavření škol a další postupy omezující šíření viru mají negativní dopady na mentální i fyzické zdraví dětí. Děti, které jsou na plné nebo částečné distanční výuce mají nižší úroveň fyzické aktivity, z čehož vyplývá negativní vliv na fyzické zdraví (nadváha, vady pohybového aparátu), méně kontaktů s vrstevníky a horší mentální a emoční zdraví (úzkosti, deprese, poruchy příjmu potravy, suicidální pokusy) v porovnání s dětmi s prezenční výukou. Vakcinace je jednou z cest, jak dětem rychle a bezpečně vrátit normální život. Kontrola epidemie očkováním umožní dětem běžné denní aktivity včetně normálně fungujících škol, účasti v kolektivních sportech a další sociální interakce.

 

B) Děti jako zdroj infekce

Děti významným způsobem přispívají k šíření infekce. Ve větších kolektivech, např. školách, jsou příznivé podmínky pro šíření viru. Z dětí se pak infekce může přenést na více rizikové osoby, např. učitele, rodiče a prarodiče. I z tohoto pohledu umožní očkování bezpečný podzimní návrat dětí do škol.

Kolektivní imunita
Očkování dětí též zvýší stupeň kolektivní imunity, omezí cirkulaci viru v dětských kolektivech a také sníží možnosti vzniku nových variant viru.

 

C) Účinnost očkování u dětí

Data z klinické studie společností Pfizer-BioNTech ukazují na vysokou imunogenitu i účinnost očkování ve věkové skupině 12-15 let. Ve velkých klinických studiích byla prokázána účinnost v prevenci symptomatické PCR potvrzené nemoci covid-19 u lidí ve věku 16 let a více 95 %. Účinnost v prevenci hospitalizace byla 100 %. Studie u dětí ve věku 12-15 let prokázala účinnost v prevenci symptomatické nemoci 100 % a imunogenitu non-inferiorní vzhledem k věkové skupině 16-24 let. Děti ve věku 12-15 let dokonce dosáhly po očkování vyšších titrů specifických protilátek po druhé dávce očkování v porovnání s věkovou kategorií 16-25 let (1,76 krát vyšší geometrický průměr neutralizačních protilátek, 95% interval spolehlivosti  1,47-2,1). I v průběhu postregistračního sledování byla potvrzena vysoká účinnost mRNA vakcín.

 

D) Bezpečnost očkování dětí

Vakcíny používající technologii mRNA jsou u dětí a adolescentů bezpečné a dobře tolerované. Během klinických studií 3. fáze, na jejichž základě byla očkovací látka společností Pfizer-BioNTech podmínečně registrována, nebyly zjištěny žádné závažné nežádoucí účinky u adolescentů a mladistvých (ve věku 12 let a více).

Během postregistračního sledování byly v USA, Izraeli a Spojeném království hlášeny případy myokarditid a perikarditid, a to mnohem častěji u mladších osob mužského pohlaví a častěji po druhých dávkách mRNA vakcín. Podle posledních analýz existuje příčinná souvislost vakcinace s těmito případy, i když riziko je velmi nízké.

Podle analýzy dat je výskyt 12,6 případů peri-/myokarditid na 1 milion druhých dávek u osob ve věku 12-39 let. Příznaky se objevují v převážné většině případů do      7      dní po aplikaci druhé dávky vakcíny (medián nástupu 2-3 dny). Většina osob s tímto nežádoucím účinkem byla hospitalizována, ale průběh onemocnění byl mírný a většina se rychle uzdravila. Nebyl dokumentován žádný případ úmrtí.

Podle dostupných dat benefit očkování stále významně převyšuje jeho rizika ve všech věkových kategoriích. U chlapců ve věku 12-17 let, což je skupina nejvíce ohrožena postvakcinačními kardiálními příhodami a nejméně ohrožena covidem-19, by 100 tisíc druhých dávek zabránilo 570 případům nemoci covid-19, 22 hospitalizacím a 7 hospitalizacím na  jednotkách intenzivní péče, zatímco by způsobilo asi 6 případů myokarditidy/perikarditidy. U dívek ve věku 12-17 let 100 tisíc druhých dávek zabrání 850 případům, 18 hospitalizacím, 4 hospitalizacím na jednotce intenzivní péče a naopak způsobí 1 případ myokarditidy. Očkováním všech dětí ve věku 12-17 let v České republice by bylo zabráněno 3 tisícům případů nemoci covid-19, 90 hospitalizacím, 25 hospitalizacím na jednotkách intenzivní péče a 1-2 úmrtím. Současně by mohlo být způsobeno očkováním těchto dětí 16 případů myokarditidy/perikarditidy.

Ve všech ostatních věkových kategoriích se poměr benefit/risk ve prospěch benefitu zvyšuje. Toto srovnání rizik bylo provedeno CDC podle epidemiologických charakteristik k 22. květnu 2021. V této době byla incidence v České republice srovnatelná s incidencí v USA.

 

Závěr

I když je nemoc covid-19 v dětském věku méně závažná než u dospělých, děti a adolescenti tvoří významnou část nemocných, někteří mohou být hospitalizováni a vyžadují i intenzivní péči a dochází i k dětským úmrtím. Covid-19 způsobuje u dětí závažné multisystémové zánětlivé onemocnění i dlouhodobé potíže označované jako “long covid”. Covid-19 má na dětský a adolescentní věk řadu nepřímých zdravotních dopadů. Infekce u dětí pomáhají udržovat cirkulaci viru v populaci. Očkování chrání zdraví a životy očkovaných jedinců a přináší též prospěch veřejnému zdraví snížením cirkulace viru v populaci. Očkování též může umožnit normální fungování společnosti včetně bezpečného otevření škol a dalších dětských kolektivních aktivit.
Covid-19 vakcína společností Pfizer-BioNTech je velmi účinná v prevenci nemoci covid-19. Ve studiích podmiňujících registraci nebyly zachyceny žádné závažné nežádoucí účinky. Sledováním během postregistračního použití byla zjištěna příčinná asociace mRNA vakcín s rozvojem perikarditid a myokarditid zejména u jedinců mužského pohlaví a zejména po druhých dávkách vakcíny. Tyto příhody jsou vzácné a vesměs mírné. Prospěch z očkování převyšuje riziko těchto nežádoucích účinků.

Česká vakcinologická společnost, včetně ostatních odborných společností podílejících se na vzniku stanoviska,  i nadále doporučují očkování všech osob, pro které jsou vakcíny registrované, tedy včetně  všech dětí ve věku 12 let a více. Vakcínu je možné aplikovat současně s jakoukoli jinou očkovací látkou včetně vakcíny proti chřipce nebo vakcíny proti lidskému papilomaviru (HPV). Očkování lze provést simultánně, v jeden den, vždy od odlišných aplikačních míst (pravé a levé rameno), nebo s odstupem 14 dnů mezi dávkami jednotlivých vakcín.

 

Zdroje:

 1. Demographic Trends of COVID-19 cases and deaths in the US reported to CDC
  July 11, 2021. Available at: https://covid.cdc.gov/covid-data-tracker/#demographics
 2. Children and COVID-19 Vaccination Trends. Summary of data publicly reported by the Centers for Disease Control and Prevention:7/7/21. Available at: https://services.aap.org/en/pages/2019-novel-coronavirus-covid-19-infections/children-and-covid-19-vaccination-trends/
 3. https://onemocneni-aktualne.mzcr.cz/covid-19/prehledy-khs
 4. Jorge V. Verlenden, PhD; Sanjana Pampati, MPH; Catherine N. Rasberry, PhD;et al. Association of Children’s Mode of School Instruction with Child and Parent Experiences and Well-Being During the COVID-19 Pandemic — COVID Experiences Survey, United States, October 8–November 13, 2020. Weekly / March 19, 2021 / 70(11);369–376: Available at: https://www.cdc.gov/mmwr/volumes/70/wr/mm7011a1.htm?s_cid=mm7011a1_w
 5. ACIP Presentation Slides: June 23-25, 2021 Meeting. Available at: https://www.cdc.gov/vaccines/acip/meetings/slides-2021-06.html
 6. https://ourworldindata.org/covid-cases
 7. Myocarditis and Pericarditis Following mRNA COVID-19 Vaccination Updated June 23, 2021. Available at: https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/vaccines/safety/myocarditis.html
 8. Statement Following CDC ACIP Meeting from Nation’s Leading Doctors, Nurses and Public Health Leaders on Benefits of Vaccination. Available at:https://www.hhs.gov/about/news/2021/06/23/statement-following-cdc-acip-meeting-nations-leading-doctors-nurses-public-health-leaders-benefits-vaccination.html
 9. Pfizer and BioNTech Provide Update on Booster Program in Light of the Delta-Variant NEW YORK and MAINZ, GERMANY, July 8, 2021.
 10. Frenck RW Jr, Klein NP, Kitchin N, et al. Safety, Immunogenicity, and Efficacy of the BNT162b2 Covid-19 Vaccine in Adolescents. N Engl J Med. 2021 May 27: NEJMoa2107456. doi: 10.1056/NEJMoa2107456. Epub ahead of print. PMID: 34043894; PMCID: PMC8174030.

 

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 7. listopadu 2022. V současné době je Evropskou komisí a Evropskou lékovou agenturou schváleno nebo podmíněně schváleno šest očkovacích látek proti nemoci covid-19.

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 20. října 2022.

NIZP, sekce imunologická a vakcinologická, 15. prosince 2021. V případě aplikace očkovací látky proti nemoci covid‑19, je nezbytné před každým podáním očkovací látky, posoudit aktuální zdravotní stav očkovaného jedince a řádně odebrat anamnézu zaměřenou na bezpečnou aplikaci vakcíny. Součástí je posouzení možných kontraindikací očkování.

Aktualizované samostatné stanovisko České vakcinologické společnosti České lékařské společnosti (ČLS) Jana Evangelisty Purkyně (JEP). Toto doporučení nahrazuje předchozí stanovisko ČVS z 3.6.2021.

Stanovisko Společnosti pro orgánové transplantace ČLS JEP, České společnosti pro alergologii a klinickou imunologii ČLS JEP, České vakcinologické společnosti ČLS JEP a Společnosti pro epidemiologii a mikrobiologii ČLS JEP ke třetí dávce očkování proti nemoci covid-19 u pacientů po transplantaci solidních orgánů.