» Doporučení a stanoviska » Doporučení České vakcinologick...
7. 3. 2022

Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování osob (dětí, adolescentů, dospělých), které budou pobývat na území České republiky v důsledku současné krize na Ukrajině

Východiska
Česká republika přijímá a do budoucna bude i nadále přijímat velký počet uprchlíků z území postižených agresí Ruska vůči Ukrajině. Těmto lidem bude nutné zajistit základní zdravotní péči, včetně očkování dětí, adolescentů a dospělých. Cílem vakcinace uprchlíků je především ochrana jejich vlastního zdraví, ale také zabránění rozšíření infekčních onemocnění v České republice.

Současná epidemiologická situace na Ukrajině je z důvodu vleklého válečného konfliktu nepřehledná, dostupná data o výskytu infekčních nemocí nelze spolehlivě ověřit a jsou zatížená velkou podhlášeností. Nepříznivá epidemiologická situace je zejména v případě tuberkulózy a spalniček. Na základě údajů Světové zdravotnické organizace (WHO) má Ukrajina čtvrtou nejvyšší incidenci tuberkulózy v zemích evropského regionu WHO. V roce 2020 bylo na Ukrajině diagnostikováno více jak 17 tisíc nových případů. Vyšší incidenci lze očekávat zejména ve východní části země v Oděské oblasti, ale také v Chersonské a Kyjevské oblasti. Odhadovaná incidence tuberkulózy v roce 2019 na Ukrajině byla 77/100 tisíc obyvatel versus 5/100 tisíc obyvatel v ČR, včetně vysokého výskytu případů na léčbu multirezistentních forem tuberkulózy (4 490 případů versus 8) a koinfekce tuberkulózy a infekce virem HIV (5 800 případů versus 8). V letech 2017 – 2019 proběhla na Ukrajině rozsáhlá epidemie spalniček s více jak 100 tisíci hlášených případů a několika desítek úmrtí na spalničky. Případy spalniček byly také v minulosti opakovaně importovány do ČR právě z Ukrajiny. V letech 2004 – 2020 tvořily 50 % všech importovaných případů. V letech 2018 – 2019 byla zaznamenány epidemie spalniček u občanů Ukrajiny také v ČR. Na Ukrajině je více jak 16 x vyšší incidence infekce HIV než v ČR (37,5/100 tisíc obyvatel versus 2,3/100 tisíc obyvatel v roce 2020). Vyšší je také výskyt infekce virem hepatitidy typu B a C. Prevalence HBsAg v běžné populaci je 1,3 % versus 0,15 % v ČR (rok 2011) a prevalence anti-HCV v běžné ukrajinské populaci 12 % versus 0,6-0,8 % v ČR (populace ve věku 18 a více let). V roce 2021 byly hlášeny dva případy výskytu nákazy způsobené vakcinálním derivovaným virem poliomyelitidy typu 2 (CVDPV2). Na Ukrajině se k očkování proti poliomyelitidě používá jak inaktivovaná vakcína (IPV – první dvě dávka), tak živá atenuovaná vakcína (OPV- následné 4 dávky). Plošné očkování proti virové hepatitidě typu B bylo na Ukrajině zahájeno v roce 2002 s proočkovaností 92-98 % (v letech 2004-2007), která významně pokleslas na 21-48 % ( v letech 2010-2016). V porovnání s ČR je proočkovanost na Ukrajině nízká. V roce 2020 byla hlášena proočkovanost 81 % proti záškrtu, tetanu, černému kašli, 82 % proti spalničkám zarděnkám, příušnicím a 80 % (rok 2021) proti poliomyelitidě. Nicméně proočkovanost v některých oblastech Ukrajiny může být významně nižší, zejména v Ivanofrankivské, Zakarpatské, Lvovské, Záporožské, Chersonské, Oděské, Kyjevské, Charkovské a Rovenské oblasti.

Doporučení
Toto doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP (ČVS) k očkování uprchlíků-dětí, adolescentů a dospělých bude dále aktualizováno a doplněno v případě upřesnění situace a získání nových poznatků. Doporučení neposkytuje kompletní přehled k indikovaným vakcínám, které mohou být doporučeny např. na základě rizikových zdravotních faktorů.

Doporučujeme, aby děti, adolescenti a dospělí měli nárok na bezplatné očkování podle očkovacího kalendáře a doporučení platných v České republice, včetně nepovinných očkování hrazených z veřejného zdravotního pojištění pro jednotlivé věkové kategorie.
Doporučujeme kontrolu očkovacího průkazu dítěte při první zdravotní prohlídce po vstupu do České republiky. Pokud rodiče nebo jiný doprovod dítěte nedoloží dokumentaci o jeho očkování, bude k němu přistupováno jako k neočkovanému a očkování bude zahájeno během této první zdravotní prohlídky. V některých případech je možné na přechodnou dobu vycházet z anamnestických údajů rodičů / doprovodu a očkování odložit o maximálně 4 týdny (viz níže).
Pro snazší orientaci v očkovacím průkazu je uveden ukrajinský očkovací kalendář v azbuce a také v překladu do anglického jazyka:

Obrázek

Obrázek

Podle platného očkovacího kalendáře na Ukrajině mají být děti očkované:

  1. proti tuberkulóze jednou dávkou BCG vakcínou v novorozeneckém věku,
  2. proti záškrtu, tetanu, černému kašli, poliomyelitidě a nákazám způsobených Haemophilus influenzae typ b vakcínami obsaženými v kombinovaných vakcínách a proti virové hepatitidě typu B,
  3. proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím MMR vakcínou ve 12 měsících a 6 letech.

Tato očkování jsou ze zákona na Ukrajině povinná.

U dětí, které mají dokumentované očkování, jsou všechny dávky považovány za platné a bude u nich pokračováno podle tzv. záchytných schémat s doplněním do schématu platného v České republice; tedy druhá dávka MMR a dávka Tdap budou podány v 5 letech (od dovršení pátého roku věku dítěte do dovršení šestého roku věku dítěte), další posilující dávka Tdap-IPV vakcíny v 10 letech (od dovršení 10. do dovršení 11. roku dítěte.
U dětí, které dokumentaci nemají, bude podle záchytných schémat očkování zahájeno (viz příloha Záchytná schémata pro DTaP a Tdap kombinované vakcíny).
V případě, že rodiče či doprovod dítěte přesvědčivě anamnesticky doloží očkování dítěte, aniž by měl dostupnou dokumentaci, je možné očkování odložit o maximálně 4 týdny, během kterých by měla být dokumentace doložena. Jako dokumentace postačuje i kopie/scan/fotografie očkovacího průkazu dítěte.

Před zahájením očkování se neprovádí žádné laboratorní vyšetření a není potřeba ověřovat imunitní stav vyšetřováním protilátek.
Ve zdravotní dokumentaci dítěte bude proveden záznam o kontrole očkovacího průkazu a provedené vakcinaci. Dítěti bez dokumentace bude vystaven nový očkovací průkaz.

Pro očkování dětí jsou doporučeny tyto vakcíny:
BCG vakcína
Bude provedena kontrola očkovacího průkazu. Neočkované dítě ve věku více než 1 měsíc a méně než 1 rok bude odesláno k aplikaci BCG vakcíny. BCG vakcínu je možné podat současně s jakoukoli jinou očkovací látkou rutinně používanou v kojeneckém věku nebo v jakémkoli intervalu. Interval mezi BCG vakcínou a jinými parenterálními živými vakcínami (vakcína proti spalničkám, zarděnkám, příušnicím a proti varicele) musí být nejméně 28 dní.

Kombinace obsažené v tzv. hexavakcíně
Po kontrole očkovacího průkazu bude provedena vakcinace podle záchytného schématu uvedeného v příloze. V případech kdy nebude k dispozici údaj o provedeném očkování, je doporučeno aplikovat první dávku záchytného schématu a následně ověřit provedená očkování.

MMR vakcinace
Dítě ve věku 12 měsíců a více musí mít zdokumentovanou alespoň první dávku MMR vakcíny. Dítě ve věku 5 a více let musí mít zdokumentovány 2 dávky. Minimální interval mezi dávkami musí být 28 dnů. Vakcína může být podána současně nebo v jakémkoli intervalu od neživých očkovacích látek. Vakcína může být podána současně s jinými živými očkovacími látkami. Pokud není podána současně, musí být dodržen interval nejméně 28 dnů. V případech kdy nebude k dispozici údaj o provedeném očkování, je doporučeno aplikovat první dávku MMR vakcíny ve věku od 13. měsíce.

Pro očkování dospělých jsou doporučeny tyto vakcíny:
Předpokládá se, že převážná většina dospělých u sebe nebude mít dokumentaci o provedených očkování. Všichni dospělí budou očkováni 1 dávkou MMR vakcíny, 1 dávku Tdap vakcíny (Adacel nebo Boostrix) nebo alternativně při její nedostupnosti Tdap-IPV (Boostrix-IPV, Adacel-polio). Všem dospělým bude doporučeno očkování proti chřipce a proti covidu-19 podle platných doporučení ČVS.

Další nepovinná očkování
Rotavirové vakcíny
Pro kojence bude rodičům nebo doprovodu doporučeno očkování proti rotavirovým nákazám podle platného doporučení České vakcinologické společnosti, které je dostupné zde: https://www.vakcinace.eu/data/files/doporuceni_rota_vakcinace_multioborove_2019.pdf Toto očkování není hrazeno z veřejného zdravotního pojištění a musí být hrazeno zájemcem o očkování.

Meningokokové vakcíny
Pro kojence, malé děti a adolescenty bude rodičům nebo doprovodu doporučeno očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním podle platného doporučení České vakcinologické společnosti, které je dostupné zde:
https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/doporuceni_ockovani_imo_update_v2_finalrevize26062020.pdf

Pneumokokové vakcíny
Pro všechny děti mladší 5 let věku bude rodičům nebo doprovodu doporučeno očkování proti pneumokokovým onemocněním. Dospělým ve věku 18-65 let s vybranými komorbiditami nebo jinými rizikovými faktory a všem dospělým ve věku více než 65 let bude doporučeno očkování proti pneumokokovým onemocněním podle platného doporučení České vakcinologické společnosti, které je dostupné zde:
https://www.vakcinace.eu/data/files/doporucenicvs_pneumo_10_11_21.pdf

Chřipka
Pro všechny děti starší než 6 měsíců a pro všechny dospělé bude doporučeno očkování proti chřipce podle platného doporučení České vakcinologické společnosti, které je dostupné zde: 
https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/doporucenicvskockovaniprotichripce_10_06_2021.pdf

Covid-19
Pro všechny děti starší než 5 let věku a dospělé bude doporučeno očkování proti covidu-19 podle platného doporučení České vakcinologické společnosti, které je dostupné zde:
https://www.vakcinace.eu/data/files/downloads/doporucenicvskockovaniprotionemocnenicovid-19final_schvalene_21_2_2022.pdf

HPV
Všem adolescentům a dospělým ve věku 13-25 let bude doporučeno očkování proti infekcím vyvolaným lidskými papilomaviry.

Zdroje

  1. Prymula R, Shaw J, Chlibek R, et al. Vaccination in newly arrived immigrants to the European Union. Vaccine. 2018 Aug 28;36(36):5385-5390. doi: 10.1016/j.vaccine.2017.05.079. Epub 2017 Jun 8. PMID: 28602605.
  2. European Centre for Disease Prevention and Control, WHO Regional Office for Europe. Tuberculosis surveillance and monitoring in Europe 2021 – 2019 data. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2021. 
  3. Public Health Center of MOH of Ukraine. Tuberculosis in Ukraine. Analytical and Statistical Reference Book. Kyiv, 2017. Available at: https://www.phc.org.ua/sites/default/files/uploads/files/PATH_booklet_003-4.pdf
  4. US Citizenship and Immigration Services. Vaccination Requirements for Immigrants. Available at: https://www.uscis.gov/policy-manual/volume-8-part-b-chapter-9 (staženo 3.3.2022)
  5. Mіністерство охорони здоров'я Yкраїни. Kалендар профілактичних щеплень в Україні. Available at: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1159-11#Text (staženo 3.3.2022)
  6. Státní zdravotní ústav 2022 (interní komunikace).

Příloha
Záchytné schéma pro DTaP a Tdap kombinované vakcíny
Záchytné schéma nenahrazuje doporučené očkovací schéma. Měla by být vyvinuta maximální snaha dodržovat intervaly stanovené platným očkovacím kalendářem. Předchozí dávky musí být dokumentované. Do 7. narozenin se používají pro primovakcinaci DTaP kombinace, tedy hexavakcína. Za primovakcinované se považuje dítě, která dostalo nejméně 3 dávky DTaP kombinace (hexavakcíny), z nichž alespoň jedna byla podána ve věku >10 měsíců a mezi předposlední a poslední dávkou uplynul interval nejméně 4 měsíce. Od 7 let se používají pouze Tdap kombinace (tedy Tdap nebo Tdap-IPV). Používají se kombinované vakcíny, které umožní aplikovat dítěti co nejmenší počet dávek (tedy ve většině případů hexavakcína, pokud je indikována i HepB a/nebo IPV složka). Schéma vychází ze základního schmatu 2+1. Aplikace jedné dávky navíc doplňující do schématu 3+1 není chybou. Mezi 3. a 4. dávkou musí uplynout interval nejméně 4 měsíce. Schéma musí obsahovat nejméně 3 dávky IPV a nejméně 1 z nich po 4 letech věku. Mezi předposlední a poslední dávkou musí být interval nejméně 6 měsíců. Schéma musí obsahovat nejméně 3 dávky HepB vakcíny.

Obrázek

 

Stáhnout jako PDF

Mohlo by Vás zajímat

Tímto se nahrazuje doporučení ČVS ze dne 7. března 2022. Hlavními změnami proti doporučení ze 7. 3. 2022 je změna postupu očkování u dětí (osob), u nichž nelze ověřit, zda jejich očkování bylo zahájeno na Ukrajině a v jakých termínech.

Tímto doporučením se aktualizuje Doporučení České vakcinologické společnosti ČLS JEP pro očkování proti invazivním meningokokovým onemocněním z 1. 6. 2020. Invazivní meningokoková onemocnění (IMO) patří mezi závažná interhumánně přenosná infekční onemocnění vyvolaná gramnegativním diplokokem Neisseria meningitidis, nejčastěji séroskupinami A, B, C, W a Y.

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování proti pneumokokovým onemocnění vydaná ČVS ČLS JEP před datem 19. prosince 2022. Pneumokoková onemocnění představují velkou zátěž pro celou populaci, obzvlášť pro seniory a děti do 5 let věku. Významné riziko představují zejména invazivní pneumokoková onemocnění (IPO) a komunitní pneumonie.

Dne 21. 10. 2022 byla Evropskou lékovou agenturou rozšířena věková indikace pro vakcínu Vaxneuvance® - 15valentní pneumokokovou konjugovanou vakcínu proti pneumokokovým onemocněním, která je nově schválená a indikovaná u kojenců, dětí a dospívajících ve věku od 6 týdnů do méně než 18 let k aktivní imunizaci za účelem prevence invazivního onemocnění, pneumonie a akutního zánětu středního ucha způsobených bakterií Streptococcus pneumoniae. Vaxneuvance je schválena také pro dospělé.

Toto doporučení nahrazuje a doplňuje všechna předchozí doporučení týkající se očkování nebo přeočkování proti onemocnění covid-19 vydaná ČVS ČLS JEP před datem 7. listopadu 2022. V současné době je Evropskou komisí a Evropskou lékovou agenturou schváleno nebo podmíněně schváleno šest očkovacích látek proti nemoci covid-19.